Show simple item record

dc.creatorMićović, Milica
dc.date.accessioned2022-11-16T12:04:44Z
dc.date.available2022-11-16T12:04:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4882
dc.description.abstractАнтисоцијално понашање јесте прожимајући образац друштвено неодговорног понашања уз недостатак осећаја кривице. Антисоцијални поремећај личности се дуго сматрао као важан фактор ризика за будућа кривична дела и затворске казне. Главни ризико фактори који могу да доведу до јављања овог типа понашања су импулсивност, низак коефицијент интелигенције, исподпросечна школска постигнућа, недоследан родитељски надзор, нестабилна родитељска дисциплина, злостављање и кажњавање, неадекватан однос између оба родитеља или блиских чланова породице, друштвено неприлагођени вршњаци, школа са високом стопом делинквенције... Циљ рада је упознавање са испољавањем и превенцијом антисоцијалног понашања код адолесцената без родитељског старања. Млади који су смештени у домове без родитељског старања, често имају историју агресивног, антисоцијалног, деструктивног понашања. Антисоцијално понашање у таквим условима често омета реализацију рехабилитације. Узрок насиља који се јавља у домовима без родитељског старања није у директној вези са индивидуалним карактеристикама младих, особља или њиховим међусобним односима. Реч је о самој структури установа као и о законодавном систему државе у којој се одређена установа налази. Излагање трауматичним тренуцима деце и младих има узнемиравајуће последице попут депресије, недостатка способности везивања, потешкоће у когнитивно – социјалном развоју, антисоцијалном поремећају личности и јако је важно да се обезбеди правилан третман. Важно је разумети када и под каквим условима се антисоцијално понашање јавља као и утврђивање узрока јављања овог типа понашања због тога што се на тај начин развија теоријски концепт ризичних фактора за развој будућег криминалног понашања. Рана појава антисоцијалног понашања јесте заправо могућност планирања превенције која може да спречи даљи напретак проблема у понашању.sr
dc.description.abstractAntisocial behavior is a pervasive pattern of socially irresponsible behavior with a lack of guilt. Antisocial personality disorder has long been considered an important risk factor for future crimes and prison sentences. The main risk factors that can lead to this type of behavior are impulsivity, low IQ, below- average school achievement, inconsistent parental supervision, unstable parental discipline, abuse and punishment, inadequate relationship between both parents or close family members, socially maladapted peers, schools with a high delinquency rate... The main оbjective of this paper is to acquaint with the manifestation and prevention of antisocial behavior in adolescents without parental care. Young people who are placed in homes without parental care often have a history of aggressive, antisocial, destructive behavior. Antisocial behavior in such conditions often hinders the realization of rehabilitation. The cause of violence that occurs in homes without parental care is not directly related to the individual characteristics of young people, staff or their interpersonal relationships. It is about the very structure of institutions as well as about the legislative system of the state in which a certain institution is located. Exposure to traumatic moments of children and young people has disturbing consequences such as depression, lack of attachment ability, difficulties in cognitive - social development, antisocial personality disorder and it is very important to ensure proper treatment. It is important to understand when and under what conditions antisocial behavior occurs as well as to determine the causes of this type of behavior because in this way a theoretical concept of risk factors for the development of future criminal behavior is developed. The early onset of antisocial behavior is actually an opportunity to plan prevention that can prevent further progression of behavioral problems.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectантисоцијални поремећај личностиsr
dc.subjectмлади без родитељског старањаsr
dc.subjectсоцијална заштитаsr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectпревенцијаsr
dc.subjectantisocial personality disordersr
dc.subjectyoung people without parental caresr
dc.subjectsocial protectionsr
dc.subjectquality of lifesr
dc.subjectpreventionsr
dc.titleAntisocijalno ponašanje adolescenata bez roditeljskog staranjasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage29
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4882
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record