Show simple item record

dc.creatorKolak, Milica
dc.date.accessioned2022-10-17T12:42:21Z
dc.date.available2022-10-17T12:42:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4832
dc.description.abstractДаунов синдром (ДС) најчешће је узрокован тризомијом хромозома 21, много ређе присутни су мозаични облик и транслокација. Фенотипске карактеристике варирају код особа са ДС. Карактеришу га, интелектуална ометеност која се креће од лаке до тешке, при чему се најчешће јавља умерена интелектуална ометеност. Социјалне вештне су често високо развијене у односу на когнитивне сметње. Као подручје сметњи наводе се академске вештине које укључују вештине читања, писања и математичке вештине. Вештине читања у великој мери одређују успешност у усвајању знања у свим образовним доменима. Читање је комплексан процес који обухвата декодирање и разумевање писаног говора. Циљ овог рада је да се прикажу карактеристике вештине читања код особа са ДС. Анализом одабраних истраживања утврђено је да су особе са ДС успешније у читању речи у односу на читање бесмислених речи. Приликом читања ослањају се на визуелно препознавање целе речи. Разумевање читања повезано је са језичким способностима и познавањем значења речи, могућношћу обраде и задржавања реченица у радној меморији и способношћу закључивања током читања. Откривено је да су најважнији предиктори вештина читања фонолошка свесност и радна меморија. Описане су најчешће тешкоће у читању, као и вештине читања које представљају област потенцијала код ове популације. Указано је на значај интегрисаног приступа школовању ове деце. Утврђено је да похађање редовне школе стимулише децу да стекну више академских вештина. Описане су различите интервенције и указано је на њихов значај за развој вештина читања, при чему се посебан значај даје улози родитеља. Интервенције спроведене на структурисан начин побољшавају вештине читања код деце са ДС.sr
dc.description.abstractDown syndrome (DS) is most often caused by trisomy of chromosome 21, while translocation and mosaic form are rare. Phenotypic characteristics vary in people with DS. It is characterized by intellectual disability, which ranges from mild to severe, with the most common being public moderate intellectual disability. Social abilities are often highly developed in relation to cognitive impairments. Academic skills that include reading, writing, and math skills are listed as areas of difficulty. Reading skills largely determine the success in the acquisition of knowledge in all educational domains. Reading is a complex process that involves decoding and understanding written speech. The aim of this paper is to present the characteristics of reading skills in people with DS. The analysis of selected research found that people with DS are more successful in reading words compared to reading meaningless words. When they read, they rely on the visual recognition of the whole word. Comprehension of reading is related to language skills and knowledge of the meaning of words, the ability to process and retain sentences in working memory and the ability to reason while reading. Phonological awareness and working memory have been found to be the most important predictors of reading skills. The most common reading difficulties are described, as well as reading skills that represent an area of potential in this population. The importance of an integrated approach to the education of these children was pointed out. It has been determined that attending a regular school stimulates children to acquire more academic skills. Different interventions are described and their importance for the development of reading skills is pointed out, with special importance given to the role of parents. Interventions conducted in a structured way improve reading skills in children with DS.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectчитањеsr
dc.subjectДаунов синдромsr
dc.subjectфонолошка свесностsr
dc.subjectинтервенцијаsr
dc.subjectreadingsr
dc.subjectDown syndromesr
dc.subjectphonological awarenesssr
dc.subjectinterventionsr
dc.titleČitanje kod osoba sa Daunovim sindromomsr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage35
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4832
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record