Show simple item record

dc.creatorKrstić, Nevena
dc.date.accessioned2022-10-17T12:41:24Z
dc.date.available2022-10-17T12:41:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4831
dc.description.abstractВизуелне информације имају водећу улогу у усвајању свакодневних животних вештина, планирању и извођењу активности и због тога омогућавају сазнавање и схватање света око себе. Слабовида деца за разлику од деце типичног развоја имају тешкоће приликом усвајања свакодневних животних вештина због немогућности посматрања и имитације, јер нису адекватно визуелно мотивисана на истраживање простора и света око себе. Оштећење вида може негативно да утичу на све сегменте дечијег развоја и да представља значајну препреку за оптимално и самостално функционисање у свакодневном животу, често их чини у мањој или већој мери зависним од родитеља и околине, што истовремено може утицати на усвајање адаптивних вештина. Потребно је детектовати визуелне проблеме и познавати специфичне потенцијале и ограничења деце са оштећењем вида приликом обављања свакодневних животних вештина, а затим обезбедити правовремену интервенцију и адаптацију материјала и метода које стручњаци користе у раду са децом са оштећењем вида, што представља основ за креирање едукативних и рехабилитационих мера. Циљ истраживања је да се утврди ниво усвојености свакодневних животних вештина и функционисања слабовиде деце и деце типичне популације предшколског узраста у кућним условима. Преглед истраживања: Узорак je чинилo 100 испитаника предшколског узраста, 50 деце са оштећењем вида и 50 деце без оштећења вида. Деца са оштећењем вида су била укључена у третман на Милош клиници у Београду, на одељењу за дечију офталмологију и разрокост. Деца без оштећења вида су за време истраживања похађала предшколску установу „Петар Пан” у Крагујевцу. Критеријуми за формирање узорка су били: оштећење вида на нивоу слабовидости са страболошким сметњама, просечне интелектуалне способности и узраст од 1 до 6 година. Инструменти: За прикупљање података је коришћена Бејлијева скала за процену развоја деце и новорођенчади (Bayley Scales of Infant and Toddler Development), намењена је процени адаптивног понашања деце од 1 до 6 година. Резултати: Утврђена је статистички значајна разлика између деце са оштећењем вида и деце без оштећења вида у свим испитиваним свакодневним животним вештинама, деца типичног развоја имају боље развијене свакодневне животне вештине и самосталнија су при њиховом извршавању.sr
dc.description.abstractVisual informations plays a leading role in the acquisition of daily life skills, in the planning and execution of activities, and therefore enables them to learn about and understand the world around them. Visually impaired children, unlike typical developmental children, have difficulties in acquiring everyday life skills due to their inability to observe and imitate, such children are usually not visually motivated to explore the space and the world around them. Vision impairment can negatively affect on all segments of children’s development and pose a significant obstacle to optimal and independent functioning in daily life, often making them less or greater dependent on parents and the environment, which can simultaneously affect the adoption of adaptive skills. It is necessary to detect visual problems and to know the specific potentials and limitations of children with vision impairment when performing everyday life skills, and then to provide timely intervention and adaptation of materials and methods used by experts in working with children with visual impairment, which is the basis for creating educational and rehabilitation measure. The purpose of this work is to research and investigate the acquisition of living skills in preschool children with visual impairment and children of typical development. Research review: The sample consisted of 100 preschool-age respondents, 50 children with visual disability and 50 children without visual disability. Children with visual impairment were included in the treatment at the Milos Clinic in Belgrade, at the Department of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Children without visual impairment attended the Petar Pan preschool in Kragujevac during the research. The criteria for forming the sample were: visual impairment at the level of low vision with strabological disorders, average intellectual abilities and age from 1 to 6 years. Instruments: The Bayley Scales of Infant and Toddler Development was used to collect data, intended to assess the adaptive behavior of children aged 1 to 6 years. Results: A statistically significant difference have been found between children with visual impairment and children without visual impairment in all everyday life skills we examined, children of typical development have better developed everyday life skills and they are more independent their execution.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectдеца са оштећењем видаsr
dc.subjectсвакодневне животне вештинеsr
dc.subjectпрактичне вештинеsr
dc.subjectамблиопијаsr
dc.subjectchildren with visual impaimentsr
dc.subjectdaily life skillssr
dc.subjectpractical skillssr
dc.subjectlow sight visionsr
dc.titleSvakodnevne životne veštine dece sa ambliopijom i razrokošću predškolskog uzrastasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage51
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4831
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record