Show simple item record

dc.creatorBjelić, Isidora
dc.date.accessioned2022-10-10T12:09:55Z
dc.date.available2022-10-10T12:09:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4818
dc.description.abstractПоследњих година у свету је дошло до развијања рачунарских технологија, те је тако дошло и до наглог развијања различитих уређаја и програма који су названи „асистивна технологија“, а који за циљ имају унапређење могућности учења за ученике, посебно оне са интелектуалном ометеношћу и физичким оштећењима. Коришћење рачунара је постало саставни део образовања ученика са тешкоћама у развоју, а њихова употреба омогућава наставницима да индивидуализују наставу и прилагоде материјале потребама сваког. Перцепција, ставови и осећања наставника о прихватању и коришћењу асистивне технологије, у великој мери одређују степен у коме ће се ове технологије примењивати и користити у учионицама. Циљ овог истраживања је да утврди какви су ставови наставника и дефектолога према употреби асистивне технологије у раду са ученицима са интелектуалном ометеношћу. За процену ставова наставника и дефектолога коришћена је скала Ставови наставника према употреби рачунара (Teachers Attitudes Toward Computers Questioner; Christensen & Knezek, 2009). Узорком је обухваћено 115 испитаника, наставника и дефектолога, оба пола, запослених у основним и средњим, редовним и школама за ученике са сметњама у развоју у Србији. Анализом резултата утврђено је да највећи број испитаника има позитивне ставове према употреби технологије у настави. У истраживању нису пронађене статистички значајне разлике у односу на пол, године радног искуства, број ученика са интелектуалном ометеношћу у одељењу и занимање. Анализом резултата утврђено је да испитаници од 25 до 35 година имају позитивније ставове у односу на испитанике старије од 55 година. На основу добијених резултата закључено је да наставници и дефектолози у великој мери увиђају бенефите коришћења технологије у настави, као и да су спремни да уче и усавршавају се на овом пољу.sr
dc.description.abstractIn recent years, the world has developed computer technology, and so there has been a rapid development of various devices and programs called "assistive technology", which aim to improve learning opportunities for students, especially those with intellectual and physical disabilities. The use of computers has become an integral part of the education for students with disabilities, and their use enables teachers to individualize teaching and adapt materials to the needs of everyone. Teachers’ perceptions, attitudes and feelings about the acceptance and use of assistive technology largely determin the level in which these technologies will be applied and used in the classrooms. The aim of this research is to determine the attitudes of teachers and defectologists towards the use of assistive technology in working with students with intellectual disabilities. The Teachers Attitudes Toward Computers Questionere Scale was used to assess the attitudes of teachers and defectologists (Teachers Attitudes Toward Computers Questionere, Christensen and Knezek, 2009). The sample included 115 respondents, teachers and defectologists, both sexes, employed in primary and high schools, regular and special schools in Serbia. The research did not find statistically significant differences in relation to gender, years of work experience, number of students with intellectual disabilities in the class and occupation. The analysis of the results showed that respondents aged 25 to 35 have more positive attitudes compared to respondents older than 55. Based on the obtained results, it was concluded that teachers and defectologists largely recognize the benefits of using technology in teaching, as well as that they are ready to learn and improve at this level.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectасистивна технологијаsr
dc.subjectрачунариsr
dc.subjectставовиsr
dc.subjectнаставнициsr
dc.subjectдефектолозиsr
dc.subjectassistive technologysr
dc.subjectcomputerssr
dc.subjectattitudessr
dc.subjectteacherssr
dc.subjectdefectologistssr
dc.titleStavovi nastavnika i defektologa o upotrebi asistivne tehnologije u radu sa učenicima sa intelektualnom ometenošćusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage55
dc.citation.spage5
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4818
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record