Show simple item record

dc.creatorVojnović, Dragica
dc.date.accessioned2022-10-05T12:39:33Z
dc.date.available2022-10-05T12:39:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4806
dc.description.abstractФеномен људског говора је занимао људе од давнина, па је и изучавање говора и гласа старо исто колико и људска историја. Постоје многи сачувани записи који говоре о интересовању мислилаца и филозофа старих народа за настанак гласа и говора као и за његово проучавање (Петровић-Лазић, 2008). Основни циљ овог истраживања је процена карактеристика гласа код деце са говорним поремећајима по типу дислалије и муцања. Испитивао се утицај респирације, фонације, резонантности и распона на квалитет гласа код деце са говорним поремећајима као и то да ли постоји њихова статистички значајна повезаност. У истраживању упоређивале су се разлике у односу на патологију (дислалија и муцање) и у односу на пол. Истраживање је обављено у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“. Испитивање је обављено индивидуално, у тихој просторији која је намењена за рад логопеда у тој установи. Пре почетка рада, испитаницима су дата прецизна упутства и објашњења. Сваки испитаник је имао задатак да смирено, у седећем положају спонтано говори или да одрецитује неку песмицу. Истраживање је реализовано у периоду од 2.- 30.4.2019. године. У истраживању је коришћен Брзи скрининг тест за испитивање поремећаја гласа (L.Lee, J.C.Stemple, L.Galze, 2003).sr
dc.description.abstractThe phenomenon of human speech has interested people since ancient times, so the study of speech and voice is as old as human history. There are many preserved records that speak of the interest of thinkers and philosophers of ancient peoples in the origin of voice and speech as well as in its study (Petrović-Lazić, 2008) The main goal of this research is to assess the quality of voice in children with speech disorders by type of dyslalia and stuttering. The influence of respiration, phonation, resonance and range on voice quality in children with speech disorders as well as whether there is a statistically significant correlation was examined. The research compared differences in relation to pathology (dyslalia and stuttering) and in relation to sex. The research was conducted at the Department of Psychophysiological Disorders and Speech Pathology "Prof. Dr. Cvetko Brajović ". The examination was performed individually, in a quiet room intended for the work of a speech therapist in that institution. Before starting work, the respondents were given precise instructions and explanations. Each respondent had the task to speak calmly, in a sitting position spontaneously or to recite a song.The research was realized in the period from April 2 to 30, 2019. years. A rapid screening test was used in the study to examine voice disorders (L. Lee, J. C. Stemple, L. Galze, 2003).sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectдислалијаsr
dc.subjectмуцањеsr
dc.subjectреспирацијаsr
dc.subjectфонацијаsr
dc.subjectрезонантност и распон гласаsr
dc.subjectdyslaliasr
dc.subjectstutteringsr
dc.subjectrespirationsr
dc.subjectphonationsr
dc.subjectresonance and voice rangesr
dc.titleKarakteristike glasa kod dece sa razvojnim poremećajima govorasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage83
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4806
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record