Show simple item record

Systemic family therapy in treatment of behavioral disorders in adolescents

dc.creatorČolić, Petar
dc.date.accessioned2022-09-23T07:55:22Z
dc.date.available2022-09-23T07:55:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4784
dc.description.abstractСистемска породична терапија полази од основне претпоставке да су људски проблеми повезани са актуелним интеракцијама између појединаца у породици, или појединца и породице у односу на друге друштвене системе. Саветодавно-терапијски рад се обавља са појединцем, партнерима и породицом. Предмет рада је применa системске породичне терапије у третману адолесцената са поремећајима понашања и њихових породица. Основни циљ рада јесте преглед литературе о ефективности системске породичне психотерапије у саветодавно-терапијском раду с адолесцентима с поремећајима понашања. Прегледане су студије о ефектима системске породичне терапије у третману поремећаја понашања код адолесцената. Резултати показују да системска породична терапија остварује позитивне ефекте умерене јачине у третману проблема у понашању. У односу на друге терапијске модалитете, са којима се неретко и комбинује у пракси, постиже најбоље ефекте у раду са проблемом зависности. Упркос њеном позитивном доприносу, потврђено је да у раду са овом популцијом најуспешније резултате постижу бихевиорални модели. Дате су јасне смернице у раду са овом популацијом из угла системског породичног приступа, а поред тога и технике или интервенције које, иако су оне проверено ефективне, њихово ригидно придржавање може угрозити терапијски процес. Ефективни програми који се базирају на постулатима системске породичне теорије су: функционална породична терапија, мултисистемска терапија и мултидимензионални третман у хранитељској заштити. Резултати прегледаних истраживања сугеришу примену системске породичне терапије у третману поремећаја понашања. Системски терапеути код нас се често сусрећу са поремећајима понашања у свом раду, али су истраживачки подаци оскудни. Потребно је спровести више истраживања о примени и ефектима системске породичне терапије у нашој пракси.sr
dc.description.abstractSystemic family therapy starts from the basic assumption that human problems are related to current interactions between individuals in the family, or the individual and the family in relation to other social systems. Counseling and therapeutic work is performed with the individual, partners and family. The subject of this paper is the application of systemic family therapy in the treatment of adolescents with behavioral disorders and their families. The main goal of this paper is to review the literature on the effectiveness of systemic family psychotherapy in counseling and therapeutic work with adolescents with behavioral disorders. Studies about the effects of systemic family therapy in the treatment of behavioral disorders in adolescents have been reviewed. The results show that systemic family therapy achieves positive effects of moderate intensity in the treatment of behavioral problems. In relation to other therapeutic modalities, with which it is often combined in practice, it achieves the best effects in working with the problem of addiction. Despite its positive contribution, it has been confirmed that behavioral models achieve the most successful results in working with this population. Clear guidelines are given in working with this population from the point of view of a systemic family approach, as well as techniques or interventions that, although they have been proven effective, their rigid adherence can jeopardize the therapeutic process. Effective programs based on the postulates of systemic family theory are: functional family therapy, multisystem therapy and multidimensional treatment in foster care. The results of the reviewed research suggest the application of systemic family therapy in the treatment of behavioral disorders. Systemic therapists in our country often encounter behavioral disorders in their work, but research data are scarce. More research is needed on the application and effects of systemic family therapy in our practice.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectсистемска породична терапијаsr
dc.subjectпоремећаји понашањаsr
dc.subjectпородицаsr
dc.subjectадолесценцијаsr
dc.subjectинтервенцијеsr
dc.subjectsystemic family therapysr
dc.subjectbehavioral disorderssr
dc.subjectfamilysr
dc.subjectadolescencesr
dc.subjectinterventionssr
dc.titlePrimena sistemske porodične psihoterapije u tretmanu adolescenata sa poremećajem ponašanjasr
dc.titleSystemic family therapy in treatment of behavioral disorders in adolescentssr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage68
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4784
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record