Show simple item record

Application of house arrest and community service in the practice of the Basic Court in Negotin in the 2015-2017

dc.creatorPrvulović, Marko
dc.date.accessioned2022-07-29T08:37:23Z
dc.date.available2022-07-29T08:37:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4711
dc.description.abstractОвде Појавом санкција, које представљају алтернативу казни затвора, добијено је ново „оружје“ у борби против криминалитета, које је требало да буде хуманије и рационалније у односу на дотадашњи систем санкција. Модерна законодавства све више усвајају алтернативне видове санкционисања, модификују се и усавршавају постојеће и уводе нове. Када је реч о нашој земљи, као што смо већ поменули, доношењем новог кривичног законодавства 2005. године, уведена је алтернативна санкција рад у јавном интерсу, а за условну осуду са зштитним надзором, која је и раније постојала у законодавству, одређено је да је реализује Управа надлежна за третман и алтернативне санкције. Каније, 2011. године, изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, уведена је могућност, да се казна затвора до годину дана, извршава без напуштања просторија у којима осуђени станује. Такође, као што смо поменули, донешени су Правилници, којима се ближе уређује примена ових санкција и регулише рад повереника. Утврђен је начин рада повереника, изглед и садржај документа који се примењују током реализације свих ванзаводских санкција Собзиром на то да је систем латернативних санкција уведен у наш кривични систем. У овом раду спровели смо истраживање, као би дошли до података у којој се мери оне изричу, односно каква је пракса Основно суда у Неготину. На основу резултата истраживања које смо обавили, дошли смо до закључка да је примена алтернатива краткотрајне казне затвора, у просторном и времеменском оквиру нашег истраживања, ограничена само на поједине алтернативне санкције. Док је број изречених санкција, кућног затвора и рада у јавном интересу, релативно присутан. Узимајући у обзир све речено и верујући у ефекте алтернатива, може се рећи, да су алтернативне мере и санкције, перспектива и смер будућег развоја кривичног права уопште. Реч алтернатива би требало заменити речју примарне и у том духу формирати нови, савремени систем мера и санкција, у којем ће казна затвора имати секундарни статус.sr
dc.description.abstractThe emergence of sanctions, which constitute an alternative to prison sentences, resulted in a new “weapon” in the fight against crime, which was supposed to be more humane and rational than the previous system of sanctions. Modern legislation increasingly adopts alternative sanctions, modifies and refines existing ones and introduces new onesalternative sanctions and measures. Almost all countries in Europe, this system of sanctions is very developed. As far as our country is concerned, as we have already mentioned, by introducing new criminal legislation in 2005, alternative sanctions were introduced in the public service, and for a conditional sentence with scrutiny, which was previously in the legislation, it was determined that is implemented by the Administration responsible for treatment and alternative sanctions. Later, in 2011, with the amendments and supplements to the Law on the Execution of Criminal Sanctions, the possibility for imprisonment for up to one year to be executed without leaving the premises where the convicted person resides. Also, as mentioned above, the Regulations have been adopted, which closely regulate the application of these sanctions and regulate the work of the Commissioner. The manner of work of the trustee, the appearance and the content of the document that are applied during the realization of all extra-judicial sanctions is determined. In view of the fact that the system of lateral sanctions has been introduced into our criminal system. In this paper, we conducted a survey in order to obtain the data in which they are expressed, ie what is the practice of the Basic Court in Negotin. Based on the results of the research we have conducted, we have come to the conclusion that the application of alternative to short-term imprisonment, in the spatial and temporal context of our research, is limited to certain alternative sanctions. While the number of pronounced sanctions, house arrest and community service is relatively present. Taking everything into account and believing in the effects of the alternative, it can be said that alternative measures and sanctions, prospects and direction of future development of criminal law in general. The word alternative should be replaced by a primary word and in this spirit form a new, modern system of measures and sanctions, in which imprisonment will have a secondary status.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectказна затвораsr
dc.subjectкућни затворsr
dc.subjectрад у јавном интересуsr
dc.subjectалтернативне санкцијеsr
dc.subjectimprisonmentsr
dc.subjectcommunity servicesr
dc.subjectalternative sanctionssr
dc.subjecttrust servicesr
dc.titlePrimena kućnog zatvora i kazne rada u javnom interesu u praksi osnovnog suda u Negotinu u periodu 2015-2017. godinesr
dc.titleApplication of house arrest and community service in the practice of the Basic Court in Negotin in the 2015-2017sr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage72
dc.citation.spage5
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4711
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record