Show simple item record

dc.creatorVeselinović, Marijana
dc.date.accessioned2022-07-18T11:31:28Z
dc.date.available2022-07-18T11:31:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4678
dc.description.abstractОвај рад има за циљ да представи основе информационе и комуникационе технологије у животу и образовању деце са оштећењем вида, њихов значај, доступност, прилагођеност, важност, као и препоруке за боље и успешније имплементирање рачунарске технологије у свакодневницу ових ученика. Укратко ће бити дефинисани основни појмови везани за информатичку писменост, рад наставника са ученицима у овом домену образовања, као и потреба за рад у школи и код куће. Биће приказан и осврт на досадашња истраживања код нас и у свету на тему информатичке писмености, могућности адаптације рачунара и мрежа, упутства Веб дизајнерима за лакше и брже коришћење њихових сајтова. Рад садржи занимљиве податке о функционисању ученика са оштећењем вида на рачунару, друштвеним мрежама, оптималним фонтовима за читање, брзина читања, разлике међу ученицима и још много других података. Рачунарска/информатичка писменост односи се на ниво употребе и оперисања рачунарским системом, мрежама и програмима. Неретко се изједначава са информацијском писменошћу, али у питању су два различита појма. Док се информацијска писменост бави садржајем, информатичка се односи на технологију, инфраструктуру и технолошки “кnоw-hоw”. Рачунарска технологија обухвата сву технологију којом се служимо да бисмо прикупили, обрадили и сачували информације. Односи се на хардвер, софтвер и рачунарске мреже. Деца са сметњама у развоју могу да постигну много више него што се од њих очекује ако им је на располагању примерена компјутерска технологија и занимљив едукативни софтвер, специјално прилагођен деци са посебним потребама. Предности модерних технологија узроковале су да све више људи користи мобилне телефоне, дигиталне апарате, дигиталне дневнике и рачунаре. Особе са оштећењем вида нису изузетак, чак је код њих овај тренд уочљивији. Неки од главних разлога који су утицали да се повећа број корисника ИТ технологија код особа са оштећењем вида су: развој рачунарске технологије у последњој деценији, тако да су сада рачунари способни да синтетизују говор без посебне опреме; цена рачунара је знатно мања, а самим тим и доступна већем броју људи; и наравно оно што је најважније, ИТ технологија омогућава особама са оштећењем вида једноставнију интеграцију у друштво. Особе са оштећењем вида у информатичком окружењу деле се на неколико категорија, слепе, слабовиде и особе са далтонизмом, због начина реализације приступа том истом информатичком окружењу. Обе категорије користе уобичајну информатичку опрему доступну на тржишту као и за општу популацију, јер у свету персоналних рачунара, не постоји специјализован рачунар ни за слепе, ни за слабовиде особе, ни по својим хардверским, ни по софтверским ресурсима.sr
dc.description.abstractThis paper aims at presenting basic information and communication technologies in the life and education of children with visual impairment, their importance, accessibility, adaptability, importance, as well as recommendations for better and more successful implementation of computer technology in everyday life of these students. The basic concepts related to computer literacy, the work of teachers with students in this field of education, as well as the need for work at school and at home will be briefly defined. There will also be a review of current research in our country and in the world on the subject of information literacy, computer and network adaptation capabilities, instructions to web designers for easier and quicker use of their websites. Computer literacy refers to the level of use and operation of a computer system, networks and programs. Often is equated with information literacy, but there are two different concepts. While information literacy deals with content, IT refers to technology, infrastructure and technological know-how. Computer technology encompasses all the technology we use to collect, process and save information. It refers to hardware, software and computer networks. Children with disabilities can achieve much more than they expect if they have the right computer technology and interesting educational software, specially adapted for children with special needs. The advantages of modern technology have caused more and more people to use mobile phones, digital devices, digital logs and computers. People with visual impairment are no exception, even with this trend they are more noticeable. Some of the main reasons that have led to an increase in the number of users of IT technology in people with visual impairment are the development of computer technology in the last decade, so computers are now able to synthesize speech without special equipment; the price of the computer is considerably smaller, and therefore also available to a larger number of people; and of course, most importantly, IT technology allows people with visual impairment to easily integrate into society. People with visual impairment in the IT environment are divided into several categories, blind, weak, and persons with Daltonism, due to the way in which access to the same IT environment is realized. Both categories use common computer equipment available on the market as well as for the general population, because in the world of personal computers, there is no specialized computer either for the blind, not for the visually impaired person, neither for their hardware nor for software resources.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectученици са оштећењем видаsr
dc.subjectинформатичка писменостsr
dc.subjectбрзина читањаsr
dc.subjectсофтвери за особе са оштећењем видаsr
dc.subjectstudents with visual impairmentssr
dc.subjectinformation technologysr
dc.subjectreading ratesr
dc.subjectsoftware for visual impaired studentssr
dc.titleInformatička pismenost učenika sa oštećenjem vidasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage80
dc.citation.spage5
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4678
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record