Show simple item record

dc.creatorVučković, Svetlana
dc.date.accessioned2022-07-18T11:21:57Z
dc.date.available2022-07-18T11:21:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4665
dc.description.abstractСпособност планирања, један од круцијалних аспеката егзекутивних функција, има битну улогу у усмеравању и евалуацији дечјег понашања у новим ситуацијама. Вербално планирање је комплексна способност која укључује формирање хијерархијских категорија и употребу ситуационо примерених стратегија за претраживање семантичког лексикона како би се дошло до решења за одређени проблем. Језичке способности, укључујући и наративне аспекте, у значајној су спрези са свим осталим когнитивним процесима, посебно са егзекутивним функцијама. Основни циљ истраживања био је утврђивање односа између способности препричавања приче и вербалног планирања код деце млађег школског узраста. Додатни циљ био је утврђивање способности препричавања приче и вербалног планирања код деце млађег школског узраста у односу на разред, школски успех и пол. Узорак је чинило 100 испитаника, оба пола, узраста од 7 до 11 година. Као инструмент процене способности препричавања приче користили смо задатак препричавања приче преузет из Протокола за процену когнитивних способности, док је за процену вербалног планирања коришћен Тест 20 питања. У статистичкој обради података коришћени су распон, мере централне тенденције, χ2 тест, једнофакторска анализа варијансе (ANOVA), Пирсонов и Спирманов коефицијент корелације. Значајне позитивне корелације установљене су између свих варијабли у оквиру задатка процене способности препричавања приче и доласка до решења на Тесту 20 питања, броја општих питања, скора иницијалне концептуализације (са изузетком укупног броја речи) и типа стратегије којим се испитаници руководе током решавања овог задатка. С друге стране, утврђене су и значајне негативне корелације између свих варијабли у оквиру задатка процене способности препричавања приче и укупног броја питања, броја појединачних питања, броја поновљених питања и скора ефикасности на Тесту 20 питања. На задатку препричавања приче наши испитаници у просеку остварују 8,5 поена од максималних 11. Велики распон између минималних и максималних поена уз вредности стандардне девијације, указује на хетерогеност постигнућа у препричавању приче код испитаника. Нису утврђене статистички значајне разлике у успешности између испитаника мушког и женског пола ни према једном процењеном параметру наративних способности. Утицај школског узраста на постигнућа у домену наративних способности показао се значајним (p<0,05) на свим процењеним параметрима на задатку препричавања приче, осим код навођења објекта у причи. До тачног решења на Тесту 20 питања долази 85% испитаника. Између врсте стратегије за коју се испитаници опредељују и успешног решавања Теста 20 питања утврђена је статистички значајна повезаност (p≤0,000). Установљено је да се са порастом узраста испитаника значајно смањује укупан број питања, али и број појединачних питања која постављају током решавања Теста 20 питања. С друге стране, ефикаснијим су се показали старији ученици који су постављали више питања општег типа. Значајне позитивне корелације установљене су између узраста и успешности испитаника у доласку до решења Теста 20 питања (ρ=0,388; p≤0,000), као и њиховог опредељивање за ефикасније стратегије решавања проблема (ρ=0,500; p≤0,000). Установили смо да дечаци из узорка постављају статистички значајно више сувишних питања у односу на девојчице, док су полне разлике на другим параметрима Теста 20 питања далеко испод границе статистичке значајности.sr
dc.description.abstractPlanning, crucial aspect of executive functions, plays an important role in guiding and evaluatingchildren's behavior in new situations. Verbal planning is complex ability that involves formation of hierarchical categories and use of situational matching strategies for semantic lexicon searching in order to find a solution to a particular problem. Language skills, including its narrative aspects, are significantly associated with other cognitive processes, especially executive functions. Main aim of this research was to determine whether correlation between narrative ability and verbal planning in younger school age children exists. Additional goal was to determined level of narrative skills and verbal planning in younger school age children in respect to their age, academic success and gender. Sample consist of 100 participants, both sexes, 7 to 11 years old. Narrative ability was evaluatedusing persuading a storytask taken from Cognitive Abilities Assessment Protocol, while verbal planning assessment was conducted using 20 questions test. Statistical analysis was conducted using range, measures of central tendency, χ2 test, one-way factor analysis of variance (ANOVA), Pearson's and Spearman correlation coefficient. Significant positive correlations were established between all variables of narrative abilities assessment and solution on 20 questions test, number of general questions, initial conceptualization score (with exception of total number of words), and strategytype that respondents are guided during this task. On the other hand, significant negative correlations were found between all variables of narrative abilities assessment and total number of questions, number of concreteand repeated questions, and efficiency score on 20 questions test. On persuading story task, our respondents score 8,5 points from maximum 11. Large range between minimum and maximum points with high standard deviation value indicates heterogeneous achievement on narrative abilities of our respondent. No statistically significant differences between female and male respondent's achievementson narrative abilities were found. Impact of respondent's age on all parameters of narrative abilities achievements was statistically significant (p <0.05) with exceptionof object in story. Most of the participants (85%) find solution on 20 questions test. Statistically significant correlation was found between the strategy which respondents choose and solution to 20 questions test (p≤0,000). Whenrespondent's age increases, total number of questions significantly reduces, as well as number of concrete questions on20 questions test. On the other hand, older students were more effective when they ask more general questions. Significant positive correlations were established between respondent's age and successin findingsolution on 20 questions test(ρ=0.388; p≤0,000), as well as choosing moreeffective problem solving strategies (ρ=0,500; p≤0,000). It was found that boys ask statistically significantly more redundant questions than girls.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectнаративне способностиsr
dc.subjectвербално планирањеsr
dc.subjectегзекутивне функцијеsr
dc.subjectмлађи школски узрастsr
dc.subjectnarrative abilitiessr
dc.subjectverbal planningsr
dc.subjectexecutive functionsr
dc.subjectyounger school age childrensr
dc.titlePrepričavanje priče i verbalno planiranje kod dece mlađeg školskog uzrastasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage64
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4665
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record