Show simple item record

dc.creatorStefanović, Nina
dc.date.accessioned2022-07-18T10:45:03Z
dc.date.available2022-07-18T10:45:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4642
dc.description.abstractУвод: Ометеност у развоју представља процес који се ствара у садејству чиниоца ризика, личних својстава детета, срединских чинилаца и животних навика које одговарају дететовом узрасту, полу и социо-културном идентитету. Физичко васпитање је предмет, који је поред математике и српског језика заступљен на свим нивоима образовања, и због тога има равноправно место у породици предмета у основној школи. Церебрална парализа је стање настало оштећењем дечјег мозга интраутерино, на порођају или у првим годинама живота. Ментална ретардација је значајно исподпросечно интелектуално функционисање, праћено значајним ограничењем адаптивног функционисања с почетком пре 18 година. Социјалне вештине су научени облици понашања, односно увежбане способности. Циљ овог истраживања је проценити ниво социјалног понашања деце са церебралном парализом и лаком менталном ретардацијом на часу физичког васпитања. Узорак: Укупан број испитаника чини 76 ученика основних школа, од чега је 31 ученик са церебралном парализом и 45 ученика са лаком менталном ретардацијом, оба пола, од 1. до 8. разреда. Истраживање је спроведено током маја 2018. године, у основним школама у Београду: ОШ „Миодраг Матић“, ОШ „Др Драган Херцог“, ОШ „Драган Ковачевић“, ОШ „Нови Београд“ и ОШ „Сава Јовановић Сирогојно.“ Резултати истраживања показали су да церебрална парализа и лака ментална ретардација утичу на ниво социјалног понашања током часа физичке активности, као и да ученици са церебралном парализом имају виши ниво социјалног понашања. Такође, добијени резултати показују да је узраст ученика са церебралном парализом и лаком менталном ретардацијом повезан са нивом социјалног понашања, док пол не утиче на ниво социјалног понашања током часа физичке активности. Закључак: Добијене разлике указују, да на социјално понашање током часа физичке активности утичу церебрална парализа, лака ментална ретардација и узраст, док не постоји статистички значајна разлика у нивоима изражености социјалног понашања с обзиром на пол ученика.sr
dc.description.abstractIntroduction: Disadvantage in development is a process that is created in the collaboration of risk factors, personal characteristics of children, middle factors and life habits that correspond to the child's age, gender and socio-cultural identity. Physical education is an object that, in addition to mathematics and the Serbian language, is represented at all levels of education, and therefore has an equal place in the family of subjects in elementary school. Cerebral palsy is a condition caused by the damaging of the child's brain intrauterine, at birth or in the first years of life. Mental retardation is a significant under-brain intellectual function, followed by a significant limitation of adaptive functionality beginning 18 years ago. Social skills are learned behaviors, ie exercises. The aim of this study is to assess the level of social behavior of children with cerebral palsy and mild mental retardation at the time of physical education. The sample: The total number of respondents is 76 primary school pupils, out of which 31 pupils with cerebral palsy and 45 pupils with mild mental retardation, both sexes, from the 1st to the 8th grade. The research was conducted in May 2018, in elementary schools in Belgrade: Elementary School "Miodrag Matic", Elementary School "Dr Dragan Hercog", Elementary School "Dragan Kovacevic", Elementary School "Novi Beograd" and Elementary School "Sava Jovanovic Sirogojno." The results of the study showed that cerebral palsy and poor mental retardation affect the level of social behavior during physical activity, and that pupils with cerebral palsy have a higher level of social behavior. Also, the obtained results show that the age of students with cerebral palsy and mild mental retardation is related to the level of social behavior, while half does not affect the level of social behavior during physical activity. Conclusion: The obtained differences indicate that social behavior during the time of physical activity is affected by cerebral palsy, mild mental retardation and age, while there is no statistically significant difference in the levels of expression of social behavior with regard to half the pupil.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectсоцијално понашањеsr
dc.subjectцеребрална парализаsr
dc.subjectлака ментална ретардацијаsr
dc.subjectфизичко васпитањеsr
dc.subjectsocial behaviorsr
dc.subjectcerebral palsysr
dc.subjectlight mental retardationsr
dc.subjectphysical educationsr
dc.titleProcena nivoa usvojenosti socijalnog ponašanja ometene dece tokom časa fizičke aktivnostisr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage54
dc.citation.spage2
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4642
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record