Show simple item record

The enforcement of house arrest in the practice of commissioners’ service office in Belgrade

dc.creatorJoković, Jovana
dc.date.accessioned2022-06-22T12:18:25Z
dc.date.available2022-06-22T12:18:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4618
dc.description.abstractТрагање за алтернативама казни затвора почиње 60-их година прошлог века кад су законодавства многих земаља била суочена са штетним ефектима казне затвора. До 2006. године као алтернативне санкције, у Србији, постојале су новчана казна, судска опомена, условна осуда са заштитним надзором и без њега. Кривичним закоником, који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, прописане су санкције које представљају нове алтернативне санкције, а то су рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе, док је казна кућног затвора уведена 2009. године, али реализација њеног извршења почиње 2011. године. Тема завршног мастер рада настала је у време кад је утврђен тренд раста у изрицању казне кућног затвора. Предмет овог рада је анализа извршења казне кућног затвора у Републици Србији са акцентом на рад Повереничке канцеларије у Београду. Циљеви рада су: Сагледавање социо-демографских карактеристика осуђених; Сагледавање криминолошко-пенолошких карактеристика осуђених на казну кућног затвора; Сагледавање фактора који се односе на само извршење казне кућног затвора. Теоријски део рада састоји се из четири целина. У првом делу је приказан настанак и историјски развој алтернативних санкција, у другом појмовно одређење, дефиниција и сврха која се њима остварује, трећи део обухвата осврт на важне међународне документе под чијим утицајем су постављени основни принципи примене алтернативних санкција, док је четврти, највећи део, посвећен казни кућног затвора. У емпиријском делу рада обављено је истраживање које је спроведено да би се на основу прикупљених података у Повереничкој канцеларији у Београду приказало и утврдило тренутно стање у погледу извршења казне кућног затвора, са фокусом на проблеме који се могу јавити током извршења ове казне, а ради њиховог превазилажења. Резултати упућују да постоји повезаност између одређених социо- демографских карактеристика осуђених и самог извршења казне кућног затвора. Такође, показују и да постоје одређени проблеми који се јављају током извршења казне кућног затвора, а који се могу превазићи запошљавањем већег броја повереника, решавањем техничких проблема, али и оснивањем повереничких канцеларија при судовима.sr
dc.description.abstractThe search for alternatives to jail sentences started in the 1960s, when legislation systems of many countries were faced with detrimental effects of jail sentences. Until 2006, as alternative modes of sanctioning, Serbia had the money fees, court admonitions, probation with supervision and without supervision. Criminal Law, entering into force on January 1st, 2006, new alternative sanctioning has been presented, such as community sentences, taking away of driver’s licenses, while house arrest was established in 2009, but it was not used until 2011. The topic of this master paper was realized at the time when the trend of house arrest was on the rise. The subject of this paper is the analysis of house arrest in the Republic of Serbia with a focus on the operation of the Probation office in Belgrade. The goals of this paper are: an overview of socio-demographic features of the convicts; an overview of criminal and penal features of those convicted of house arrest; an overview of the factors that refer to the house arrest itself. The theoretical part of the paper consists of four units. The first part shows the inception and historical development of alternative sanctions. The second shows the concept, definition and purpose achieved by it. The third part includes the review of important international documents under the influence of which the basic principles of the application of alternative sanctions have been established. The fourth and the largest part is dedicated to the house arrest sentence. The empirical part of the paper includes the research done in order to use the data collected at the Probation Office in Belgrade to provide and ascertain the current conditions when it comes to house arrest, with the focus on the problems that could appear for the duration of this sentence, in order for them to be overcome. The results point to the connection between certain socio-demographic features of the convicts and the actual execution of the house arrest. Also, they show that certain problems can appear during the sentence, and which could be overcome by hiring a higher number of probation officers, solving technical problems, as well as by founding probation offices with courts.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectалтернативне санкцијеsr
dc.subjectказна кућног затвораsr
dc.subjectповереничка канцеларија у Београдуsr
dc.subjectalternative sanctionssr
dc.subjecthouse arrest sentencesr
dc.subjectprobation officesr
dc.titleIzvršenje kazne kućnog zatvora u praksi povreničke kancelarije u Beogradusr
dc.titleThe enforcement of house arrest in the practice of commissioners’ service office in Belgradesr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage84
dc.citation.spage5
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4618
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record