Show simple item record

dc.creatorArsić, Milena
dc.date.accessioned2022-06-22T12:11:01Z
dc.date.available2022-06-22T12:11:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4607
dc.description.abstractФонолошка свесност је део металингвистичке свесности која се може дефинисати као способност индивидуе да размишља о језику, манипулише његовим структурним карактеристикама, као и да сам језик третира као објект мишљења, а што је у супротности са коришћењем језичког система за продукцију и разумевање исказа (Tunmer, Herriman & Pratt, 1984, prema Kodžopeljić, 1996). Основни циљ истраживања био је да се утврди однос фонолошке свесности и промена електроенцефалографских активности код деце са поремећајем у језичком развоју. У овом истраживању испитано је седморо деце са поремећајем у језичком развоју и уредном ЕЕГ активношћу и седморо деце са поремећајем у језичком развоју и измењеном ЕЕГ активношћу. Процена фонолошке свесности извршена је помоћу теста гласовне анализе и синтезе и испитивања слоговне анализе и синтезе коришћењем десет двосложних и тросложних речи за састављање речи од слогова и десет двосложних и тросложних речи за растављање речи на слогове. Резултати су показали да постоје разлике у свим аспектима фонолошке свесности између деце са поремећајем у језичком развоју и патолошким ЕЕГ налазом и деце са поремећајем у језичком развоју која имају уредан ЕЕГ налаз. Ове разлике су најуочљивије у способности гласовне синтезе, док је способност слоговне синтезе најразвијенија како код експерименталне тако и код контролне групе. Када се упореде резултати у зависности од пола може се закључити да су девојчице статистички значајно боље од дечака.sr
dc.description.abstractPhonological awareness is a part of the metallinguistic consciousness that can be defined as the individual's ability to think about language, manipulate its structural characteristics, and to treat the language as an object of thought, which is contrary to the use of the linguistic system for the production and understanding of statements (Tunmer, Herriman & Pratt, 1984, according to Kodžopeljić, 1996). The main goal of the research was to determine the relation of phonological awareness and changes in electroencephalographic activities in children with developmental disorders. In this study, seven children with disorders in language development and neat EEG activity and seven children with a disorder in language development and altered EEG activity were examined. The assessment of phonological awareness was performed using a test of voice analysis and synthesis and analysis and synthesis syllable using ten dissyllable and word of three syllable for compiling words from syllables and ten dissyllable and word of three syllable for disassemble words to syllables. The results showed that there are differences in all aspects of phonological awareness between children with developmental disorders and pathological EEG findings and children with developmental disorders with a proper EEG finding. These differences are most noticeable in the ability of voice synthesis, while the ability of syllable synthesis is most developed both in experimental and control groups. When comparing the results according to sex, it can be concluded that girls are statistically significantly better than boys.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectфонолошка свесностsr
dc.subjectпоремећај у језичком развојуsr
dc.subjectелектроенцефалографске активностиsr
dc.subjectphonological awarenesssr
dc.subjectlanguage development disordersr
dc.subjectelectroencephalographic activitysr
dc.titleOdnos fonološke svesnosti i promena eeg aktivnosti kod dece sa pormećajem u jezičkom razvojusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage46
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4607
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record