Show simple item record

Phonological awareness in children with dysgraphia

dc.creatorStevančević, Dragana
dc.date.accessioned2022-06-22T11:56:05Z
dc.date.available2022-06-22T11:56:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4587
dc.description.abstractУ раду су приказани резултати истраживанња добијени испитивањем развијености неких елемената фонолошке свесности и њеног утицаја на способност писања. Циљ истраживања био је да се утврди учесталост дисграфије код деце трећег и четвртог разреда, да се утврди да ли је дисграфија учесталија код дечака у односу на девојчице, као и постигнућа деце са графомоторном и језичком дисграфијом и деце типичног развоја на Тесту фонолошке свесности. За процену дисграфичности рукопоса коришћена је Скала за процену дисграфичности рукописа, а за процену фонолошке свесности примењен је тест ФОНТ који обухвата осам типова задатака: спајање слогова, слоговну сегментацију, идентификовање почетног фонема, препознавање риме, фонемску сегментацију, идентификовање завршног фонема, елиминацију фонема, фонемску супституцију . Узорак испитивања је сачињен од 202 деце трећег и четвртог разреда редовне основне школе ( 111 дечака и 91 девојчица). Добијени резултати су показали да је дисграфичан рукопис присутан код 28 деце трећег и четвртог разреда (графомоторна дисграфија је нађена код 19 деца, а језичка дисграфија код 9 деце). Добијени резултати су показали и да се графомоторна и језичка дисграфија чешће јављају код дечака него код девојчица. Резултати истраживања су показали и да деца са рукописом складне развијености имају боља постигнућа на Тесту фонолопке свесности од деце са графомоторном дисграфијом, сем у задацима спајање слогова и препознавање рима где су им постигнућа била уједначена, док су постигнућа деце са језичком дисграфијом и деце са рукописом складне развијености била изједначена само у задатку спајање слогова.sr
dc.description.abstractThis paper presents the results of a research which examines the developmental phases of certain elements of phonological awareness and its influence on the writing ability. The goal of this research was to determine the frequency of dysgraphia in third- and fourth-grade children, to determine whether dysgraphia is more frequent in boys in comparison to girls, as well as the achievement of children with graphic-motor dysgraphia and typically developed children in the Phonological Awareness Test. Dysgraphic Handwriting Assessment Scale was used for the assessment of dysgraphic handwriting, whereas for the assessment of phonological awareness the FONT Test was used, covering the following eight types of tasks: connecting the syllables, segmenting words into syllables, identifying the initial phoneme, rhyme recognition, phonemic segmentation, identification of the last phoneme, elimination of phonemes, substitution of phonemes. Research sample consists of 202 third- and fourth-grade elementary schoolchildren (111 boys and 91 girls). The results show that dysgraphic handwriting is present in 28 third- and fourth-grade children (graphic-motor dysgraphia is found in 19 children, and language-based dysgraphia in 9 children). The results also imply that graphic-motor dysgraphia and language-based dysgraphia are more frequent in boys than girls. Another significant discovery is that children with properly developed handwriting perform better in the Phonological Awareness Test than children with graphic-motor dysgraphia, except for the tasks of connecting the syllables and rhyme recognition where their achievement was consistent. On the other hand, the achievement of children with language-based dysgraphia and children with properly developed handwriting was identical only in the task of connecting the syllables.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectфонолошка свесностsr
dc.subjectдисграфијаsr
dc.subjectдецаsr
dc.subjectграфомоторна дисграфијаsr
dc.subjectјезичка дисграфијаsr
dc.subjectphonological awarenesssr
dc.subjectdysgraphiasr
dc.subjectchildrensr
dc.subjectgraphic-motor dysgraphiasr
dc.subjectlanguage-based dysgraphiasr
dc.titleFonološka svesnost kod dece sa disgrafijomsr
dc.titlePhonological awareness in children with dysgraphiasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage50
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4587
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record