Show simple item record

Тhe specifics of the application of the semantic test for deaf and hard of hearing elementary level students

dc.creatorĐalović, Tijana
dc.date.accessioned2022-04-13T08:29:20Z
dc.date.available2022-04-13T08:29:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4346
dc.description.abstractНеконтактирање глуве и наглуве деце са звучном средином оставља последице на изградњу њиховог говора и језика (Димић, 2003). Они говор усвајају у процесу посебног обучавања, и често усвајају једно, уско значење речи. Застој у елементарном развојном изразу одражава се на богаћење речника, на развој логике мисли, на претварање пасивног у активни вербални речник и на изражајни говор у целини (Димић, Исаковић, 2006). Општи циљ спроведеног истраживања био је да се утврди специфичност примене Сематнтичког теста код глувих и наглувих ученика основношколског узраста. Из општег циља формулисали смо посебне циљеве а то су да се утврди однос између узраста ,степена оштећења, успеха из Српског језика, врсте амплификације и пола на специфичност примене Семантичког теста код глувих и наглувих ученика основношколског узраста. Узорак је укупно чинило 35 ученика оштећеног слуха од IV до VIII разреда. Истраживање је обављено у Школи за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“ у Београду, Основној школи „Радивој Поповић“ у Земуну и у две основне школе у Шапцу, „Ната Јеличић“ и „Јанко Веселиновић“. Као инструмент истраживања користили смо Семантички тест (С.Владисављевић). Тест се састоји из четири субтеста, којима се испитују четири категорије речи (хомоними, антоними,синоними и метоними). Анализом добијених резултата закључили смо да узраст ученика има утицаја на специфичност примене Семантичког теста на субтестовима са хомонимима, синонимима и метонимима. Док су на субтесту са антонимима постигнути слични резултати код свих ученика без обзира на узраст. Степен оштећења делимично утиче на специфичност примене Семантичког теста. Успех из Српског језика има утицаја на специфичност примене Семантичког теста. Врста амплификације и пол немају утицаја на специфичну примену Семантичког теста код глувих и наглувих ученика основношколског узраста.sr
dc.description.abstractNot having contact between deaf and hard of hearing, and others with no hearing disabilities leave consequences for building their speech and language skills (Dimić, 2003). They adopt the speech in the process of the special training and often adopt one simple meaning of the word. Delay in the elementary stage of development influences the further enrichment of the vocabulary, on the development of the thought logic, transforming the passive into active verbal vocabulary and the expressive speech as a whole (Dimić, Isaković, 2003). The overall aim of the conducted research was to determine the specifics of the application of the Semantic test for deaf and hard of hearing elementary level students. From the general goal, we've formulated specific goals which are to determine the relationship between age, impairment degree, Serbian language achievements, type of amplification, and gender of specifics of application for of the Semantic test for deaf and hard of hearing elementary level students. The sample consisted of 35 hearing impaired students ranging from grade 4 to grade 8. The research was conducted out at the School for the Hearing-impaired "Stefan Dečanski" in Belgrade, Elementary School "Radivoj Popović" in Zemun, and in "Nata Jeličić" and "Janko Veselinović", two Elementary Schools in Šabac.We used the research from the Semantic test as the instrument (S. Vladisavljević). The test consists of four subtests, which examine four categories of words (homonyms, antonyms, synonyms, and metonyms). Analyzing the results we have concluded that the age of the students has an impact on the specifics of the application of the Semantic test on subtests with homonyms, synonyms, and metonym.While on the antonym subtest, similar results were obtained for all students regardless of age.The degree of impairment is partially affecting the specifics of the application of the Semantic Test.Achievements from the Serbian language have an effect on the specifics of the application of the Semantic Test.The type of amplification and gender have no effect on the specifics of the application of the Semantic Test for deaf and hard of hearing elementary level students.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectглуви и наглуви ученициsr
dc.subjectСемантички тестsr
dc.subjectговорsr
dc.subjectјезикsr
dc.subjectосновношколски узрастsr
dc.subjectdeaf and partially deaf studentssr
dc.subjectSemantic Testsr
dc.subjectspeech and languagesr
dc.subjectelementary school agesr
dc.titleSpecifičnost primene semantičkog testa kod gluvih i nagluvih učenika osnovnoškolskog uzrastasr
dc.titleТhe specifics of the application of the semantic test for deaf and hard of hearing elementary level studentssr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage102
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4346
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record