Show simple item record

dc.creatorVulović, Jana
dc.date.accessioned2021-12-14T12:30:39Z
dc.date.available2021-12-14T12:30:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4006
dc.description.abstractСамопоштовање је значајно за развој зреле и задовољне личности, али и за превенцију ризичних понашања. Циљ рада је утврђивање повезаности самопоштовања са употребом цигарета средњошколаца. Ова популација је специфична јер адолесценти у периоду средње школе имају нестабилну слику о себи, ниже самопоштовање и чешће се укључују у ризична понашања међу којима је употреба цигарета. У нашем раду заступамо Розенбергову идеју самопоштовања као самооцену и део слике о себи, односно као позитивне и негативне ставове о себи. Самопоштовање је релативно трајна карактеристика појединца, која има своје спољашње и унутрашње изворе. Условљена је бројним факторима, а најутицајнији потичу од ,,значајних других“. Самопоштовање, осим на употребу цигартеа, утиче и на школски успех, доживљај стреса, девијантно понашање, емоционално реаговање, решавање проблема и партнерске односе. Употреба цигарета се односи на употребу дуванских производа који се могу пушити. У Србији, адолесценти најчешће започињу употребу цигарета са 14 или 15 година. Најзначајнији ризични фактори су доступност, позитивни лични ставови и ставови родитеља о употреби цигарета, неадекватан родитељски надзор и контрола, вршњаци који пуше, ниско самопоштовање и неструктурирано слободно време. Последице употребе цигарета су бројне: здравствене, друштвене, психолошке и економске. Повезаност самопоштовања и употребе цигарета углавном је негативна и корелира са другим факторима као што су пол, узраст, породичне карактеристике, индивидуални ставови о пушењу и утицај вршњака. У адолесцентном периоду употреба цигарета расте са узрастом. Не постоји сагласност истраживања што се тиче повезаности пола и самопоштовања, па у некима девојчице имају ниже, а у некима пак дечаци. Такође, налази о полним разликама у погледу употребе цигарета нису конзистентни. Психолошка контрола родитеља и утицај вршњака негативно су повезани са самопоштовањем, а позитивно са употребом цигарета, док је родитељска респонзивност позитивно повезана са самопоштовањем а негативно са употребом цигарета. У средњошколском периоду глобално самопоштовање је значајно за развој и негативно је повезано са употребом цигарета.sr
dc.description.abstractSelf-esteem is important for the development of a mature and satisfied personality, but also for the prevention of risky behaviors. The aim of this paper is to determine the connection between self-esteem and the use of cigarettes among secondary school students. This population is specific because adolescents in secondary school have an unstable self-image, lower self-esteem, and are more likely to engage in risky behaviors including cigarette use. In our paper, we represent Rosenberg's idea of self-esteem as self-assesment and part of the image of oneself, that is, as positive and negative attitudes about oneself. Self-esteem is a relatively permanent characteristic of an individual, which has its external and internal sources. It is conditioned by numerous factors, and the most influential come from "significant others". Self-esteem, in addition to the use of cigarettes, also affects school success, the experience of stress, deviant behavior, emotional reaction, problem solving and partnerships. Cigarette use refers to the use of tobacco products that can be smoked. In Serbia, adolescents usually start using cigarettes at the age of 14 or 15. The most significant risk factors are availability, positive personal and parental attitudes about cigarette use, inadequate parental supervision and control, smoking peers, low self-esteem and unstructured leisure time. The consequences of cigarette use are numerous: health, social, psychological and economic. The association between self-esteem and cigarette use is generally negative and correlates with other factors such as gender, age, family characteristics, individual attitudes about smoking, and peer influence. In adolescence, cigarette use increases with age. There is no consensus of research regarding the connection between gender and self-esteem, so in some girls have lower, and in some boys. Also, the findings in gender differences regarding cigarette use are not consistent. Parental psychological control and peer influence are negatively associated with self- esteem and positively with cigarette use, while parental responsiveness is positively associated with self-esteem and negatively with cigarette use. In secondary school, global self-esteem is important for development and is negatively associated with cigarette use.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectсамопроценаsr
dc.subjectслика о себиsr
dc.subjectпушењеsr
dc.subjectадолесцентиsr
dc.subjectризична понашањаsr
dc.subjectself-esteemsr
dc.subjectself-imagesr
dc.subjectsmokingsr
dc.subjectadolescentssr
dc.subjectrisky behaviorssr
dc.titlePovezanost samopoštovanja sa upotrebom cigareta kod srednjoškolacasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage49
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4006
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record