Show simple item record

dc.creatorRadulović, Danka
dc.date.accessioned2021-11-30T12:23:39Z
dc.date.available2021-11-30T12:23:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978–86–6203–047–4
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3881
dc.description.abstractZabrinjavajuće razmere agresivnog, antisocijalnog i devijantnog ponašanja dece i adolescenata kojima se krše norme ponašanja i ugro- žavaju prava i potrebe drugih ljudi beleže se i kod nas i u svetu. Otuda je upravo područje poremećaja u ponašanju najkrupniji izazov načinjen savremenoj akademskoj psihologiji koja kao nauka o ponašanju ljudi tre- ba da da svoj puni doprinos u njihovom razumevanju, objašnjenju i prak- tičnim rešenjima u ovom domenu. Dosadašnja iskustva i validni naučni argumenti jasno svedoče da se značajan napredak u razumevanju uzroka poremećaja u ponašanju i ozbilj- ne delinkvencije ne može postići bez dobrog poznavanja psiholoških osnova ove forme ponašanja dece i mladih. Ta bazična znanja nužna za prevenciju i tretman pruža nova mlada grana psihologije-Psihologija poremećaja u ponašanju. Pred njom je složen zadatak da odgovori na broj- na kompleksna suštinska pitanja o fenomenu poremećaja u ponašanju koje velikim delom tretira i ova knjiga. Ona ima za cilj da upozna na- učno-stručnu i širu javnost kao i studente opredeljene za ovu oblast o dosadašnjim teorijsko-istraživačkim saznanjima, nejasnoćama i di- lemama u ovom području, a naročito da pruži orijentire u daljem istra- živačkom i praktičnom radu. Knjiga se sastoji od pet celina. U prvoj je uobličen konceptualni okvir poremećaja u ponašanju, trasirane su smernice u proučavanju i definisane osobenosti psiho- loškog pristupa u identifikaciji poremećaja u ponašanju; a potom su i detaljno, kritički analizirane dominantne biološke, psihološke i socijalne teorije poremećaja u ponašanju. U drugom delu su, uz osvrt na probleme klasifikacije uopšte, šire prikazane različite vrste poremećaja u ponašanju sa kojima se naj- češće susreću stručnjaci u praksi, a oko kojih su brojna pitanja, čak i na nivou definisanja još uvek otvorena. Obrađeni su poremećaji koje srećemo u porodici (poremećaji ophođenja, bežanje od kuće i laganje i manipulacija), u školi (poremećaj učenja, bežanje od škole i nasilje u školi) i poremećaji zavisnosti (alkoholizam, zavisnost od droga i nehemijske forme zavisnosti: od interneta, kupovine i kockanja). U ovoj celini su detaljno predstavljene glavne psihološke varijable koje definišu prirodu fenomena poremećaja u ponašanju u prvom redu agresivnost, potom i anksioznost, impulsivno traganje za stimula- cijom, psihoticizam, moralnost i kognitivne sposobnosti. U trećoj celini su analizirane psihološke osnove maloletničke delinkvencije kao najteže forme poremećaja u ponašanju. Uz defini- sanje i pregled rasprostranjenosti prikazana su još neka teorijska tumačenja koja dodatno rasvetljavaju prestupništvo maloletnika kao i psihosocijalni činioci kriminala maloletnika i važni aspekti prevencije. Četvrta glava posvećena je raspravi o specifičnim fenomenima u vezi sa poremećajima u ponašanju; i to najpre, taksonomski ustanovlje- nim zakonitostima o trajnom i adolescencijom limitiranom antiso- cijalnom ponašanju, a potom i o deficitu pažnje i poremećaju hipe- raktivnosti, sagledanom iz nekliničke perspektive sa akcentom na bitne aspekte rada sa ovom decom. Najzad, u završnoj petoj celini razmotrene su mogućnosti psihote- rapijskog tretmana kod poremećaja u ponašanju i prikazani psihotera- pijski pristupi koji su se pokazali efikasnim u korektivnoj praksi. Veliku zahvalnost dugujem recenzentima prof. Dr Dobrivoju Radovanoviću, prof. dr Žarku Trebješaninu i prof.dr Ani Pešikan na konstuktivnim sugestijama, kao i Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji je omogućio objavljivanje ove knjige. Zahvaljujem i mojoj porodici na pomoći i razumevanju u dugotrajnom poslu oko nje- nog priređivanja.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ICF)sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.titlePsihološke osnove poremećaja u ponašanjusr
dc.typebooksr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage431
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3881
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record