Now showing items 1-20 of 810

   Titles
   Adaptacija osoba sa invaliditetom na penzionisanje [1]
   Aditivnost, komutativnost i asocijativnost sabiranja kod učenika sa intelektualnom ometenošću [1]
   Aktivni pisani rečnik kod gluvih i nagluvih učenika [1]
   Akustička analiza glasa kod ispitanika sa razvojnom disfazijom [1]
   Akustička struktura glasa kod pseudotumora larinksa [1]
   Akustička struktura vokala kod ispitanika sa cerebralnom paralizom [1]
   Akustučka analiza glasa i informisanost o poremećajima glasa učitelja i vaspitača [1]
   Analiza aritmetičkih sposobnosti učenika sa cerebralnom paralizom [1]
   Analiza glasa kod dece predškolskog uzrasta [2]
   Analiza glasa kod osoba sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Analiza glasa osoba sa govorno-jezičkim poremećajima [1]
   Analiza inkluzivnosti osnovnih škola [1]
   Analiza izvršenja mera pojačanog nadzora u Republici Srbiji i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima [1]
   Analiza obrazovanja osoba romske populacije [1]
   Analiza percepcije faktora zadovoljstva roditelja inkluzivnim obrazovanjem učenika sa teškoćama u razvoju i invaliditetom [1]
   Analiza povezanosti socio – demografskih i nekih faktora vezanih za dijabetes i kvaliteta života obolelih osoba [1]
   Analiza primenjenosti principa ocenjivanja u redovnim i školama za učenike sa teškoćama u razvoju i invaliditetom [1]
   Analiza stava učenika sa teškoćama u pisanju prema školi, nastavi i ocenjivanju [1]
   Analiza stavova zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema osobama sa invaliditetom [1]
   Analysis of discourse in aphasic patiens [1]