Show simple item record

dc.creatorMarinković, Dragan
dc.date.accessioned2021-06-17T13:45:30Z
dc.date.available2021-06-17T13:45:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-6203-117-4
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/2892
dc.description.abstractUdžbenik „Biološke osnove kognitivnih funkcija” osmišljen je prven- stveno za studente defektologije koji tokom studija slušaju istoimeni dvosemestralni predmet. Sadržaj ovog udžbenika se najvećim delom os- lanja na kognitivnu neuronauku, prilično mladu naučnu disciplinu koja se bavi biološkom osnovom mentalnih procesa. Kognitivna neuronauka poslednjih godina postaje deo kurikuluma na studijama psihologije, bio- logije, edukacije i medicine na univerzitetima širom sveta. Pored toga uočljivo je tematsko preklapanje između kognitivne neuronauke i ostalih neuronaučnih disciplina, biologije, psihologije i filozofije i stoga ve- rujem da će ova knjiga biti od koristi širem krugu čitalaca. Uostalom, os- novno pitanje koje se provlači kroz čitavu ovu knjigu, kako funkcioniše ljudski um, jedno je od najintrigantnijih pitanja nauke uopšte. Osnovna svrha udžbenika je da studente uvede u svet neuronauke i omo- gući im da bolje razumeju mentalnu prirodu čoveka. Udžbenik nema samo za cilj da studente i zainteresovane za oblast funkcionisanja ljudskog moz- ga upozna sa najnovijim činjenicama već i da ih osposobi da samostalno postavljaju pitanja, budu u stanju da istražuju najnoviju literaturu iz ove oblasti, kao i da je naučno tumače. Na pitanja kojima se bavi oblast is- traživanja bioloških osnova kognicije često nema definitivnih, jed- nostavnih, niti sažetih odgovora. Za one koji očekuju ovakvu vrstu satis- fakcije ova će knjiga biti veliko razočarenje. Udžbenik daje najširi pregled tema iz oblasti kognitivnog funkcio- nisanja ljudskog mozga. Trudio sam se da u ovaj opšte prihvaćeni pregled unesem i nešto savremenije teme, posebno iz oblasti socijalne kognitiv- ne neuronauke, koja je poslednjih godina u posebnoj ekspanziji. U svakom slučaju, udžbenik reprezentuje izuzetno dinamičnu oblast nauke i nema sumnje da će tematski slični udžbenici u bliskoj budućnosti imati nešto drugačije viđenje problema o kojima se ovde diskutuje. Za sve komentare, sugestije i kritike svake vrste, koje bih rado da čujem, dostupan sam na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilita- ciju Univerziteta u Beogradu, ili preko mejl adrese: dragan.marinkovic@ hotmail.com.
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar Fakulteta
dc.rightsclosedAccess
dc.titleBiološke osnove kognitivnih funkcijasr
dc.typebook
dc.rights.licenseARR
dc.citation.otherudžbenik, izdanje: 1, http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/nastavnici/Marinkovic_Dragan/predavanja/20181130_3-Sadrzaj-udzbenika-BOKF.pdf
dc.citation.spage543
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_2892
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record