Now showing items 19-38 of 54

   Titles
   Karakteristike govora i glasa kao prediktori kvaliteta komunikacije kod odraslih osoba sa dizartrijom [1]
   Leksičke sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajem [1]
   Lexical abilities in children with specific language impairment [1]
   Metalinguistic awareness in children with developmental language disorder [1]
   Metalingvistička svesnost kod dece sa razvojnim jezičkim poremećajem [1]
   Nivo motoričkog razvoja kod učenika sa poremećajima u razvoju [1]
   Odnos artikulacije i oralne praksije kod dece oštećenog sluha predškolskog uzrasta [1]
   Povezanost samopoimanja sa kvalitetom života i životnim navikama kod osoba sa oštećenjem vida [1]
   Povezanost školske klime i problema u ponašanju kod učenika mlađih razreda osnovne škole [1]
   Procena ravnoteže i rizika od pada kod starih osoba [1]
   Profil pragmatskih sposobnosti odraslih osoba sa intelektualnom ometenošću [1]
   Profile of pragmatic abilities of adults with intellectual disabilities. [1]
   Role factors of motivation in mastering of content Nature and society in children with mild intellectual disability [1]
   Samoregulacija kod osoba sa intelektualnom ometenošću [1]
   Self-regulation in persons with intellectual disability [1]
   Sintaksičke konstrukcije u pisanom diskursu dece uzrasta od sedam do deset godina [1]
   Sklonost kognitivnim pristrasnostima [1]
   Sociometric status and socio-behavioral characteristics of students with intellectual disabilities [1]
   Sociometrijski status i socio-bihevioralne karakteristike učenika sa intelektualnom ometenošću [1]
   Specific features of auditory skills in preterm infants [1]