Now showing items 6979-6998 of 7402

   Titles
   V stručno naučni skup sa međunarodnim učešćem 'Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju' [1]
   V stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitacija osoba sa smetnjama u razvoju" [1]
   Validacija Kvazikognitivnog testa ličnosti (K-KOGTEL) u šestofaktorskom prostoru ličnosti [1]
   Validacija skrining testa za afazije govornika srpskog jezika [1]
   Validacija testa kondicionalnog rezonovanja (CRT) u šestofaktorskom prostoru ličnosti [1]
   Validation of aphasia screening test for Serbian speakers [1]
   Validation of the Glaucoma Quality of Life-15 Questionnaire in Serbian language [1]
   Variation in vitamin d plasma levels according to study load of biomedical students [1]
   Variations of segment duration in speech expression [1]
   Varijabilnosti formantnih karakteristika vokala kod dece sa poremećajima govora [1]
   Variranje trajanja segmenata u govornoj ekspresiji emocija [1]
   Vascular dementia: Facts and controversies [1]
   Vaskularna demencija - istine i kontroverze [1]
   Vaskularno kognitivno oštećenje – „vruć krompir“ savremene neurologije [1]
   Vaspitanje i obrazovanje maloletnih prestupnika u zavodskim uslovima [1]
   Vaspitna funkcija nastave prirodnih nauka [1]
   Vaspitni nalozi i posebne obaveze sa posebnim osvrtom na ulogu škole [1]
   Vaspitni nalozi u Srbiji [1]
   Vaspitni nalozi – savremeni oblik reagovanja na maloletničku delinkvenciju [1]
   Vaspitni rad sa decom oštećenog sluha u školama sa domom učenika [1]