Show simple item record

Regionalni izgovor i netipičnost artikulacije kod dece predškolskog uzrasta

dc.creatorMilićević-Stanković, Ivana
dc.creatorGolubović, Slavica
dc.creatorKašić, Zorka
dc.date.accessioned2021-06-09T14:03:37Z
dc.date.available2021-06-09T14:03:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0354-8759
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/828
dc.description.abstractNon-typical articulation exists if the concrete realization of phonemes, in any dimension, is beyond the standard set of boundaries, whereby the deviation may be apparent at one feature or a set articulation features, and/ or acoustic characteristics. There are two types of non-typical articulation: regional and pathological. For regional type is used the term non-typical articulation is used for the regional type of articulation, while the term variant articulation is used for pathological type of articulation. The main goal of the research was to determine presence of atypical articulation in children of preschool age in the area with a lot of regional variations, meaning, goal was to determine shape, level and frequency of atypical articulation. A special goal was to determine and differentiate atypical and variant articulation. Examined sample consisted of 316 children, all at the age of 5. Children were tested with Global Articulation Test, in order to evaluate articulation status. After that, all the children with atypical articulation (101 children) were tested with the test of oral praxis and language tests (test of verbal memory, test of nouns of the first level of abstraction, test of nouns of the second level of abstraction, test of acquisition of prepositions and adverbs). Articulation tests registered variations, and language tests obtained larger speech samples of elicited and spontaneous speech in order to give insight into regional variations. In this research, atypical articulation is determined in 31,96% of examined children, and regarding their gender, it is more frequent in girls. Atypical articulation with elements of variant is determined in 14 sounds, in laterals (l, lj), vibrant (r), fricatives (š, ž, s, z), affricates (č, dž, c, ć, đ) and plosives (t, d). The most frequent type of variant articulation is lambdism, followed by rotacism, wider sygmatism, narrower stigmatism, and the least are present tetacism and deltacism. In the largest number of cases distortion of voices are present.en
dc.description.abstractUkoliko konkretna realizacija foneme, po bilo kojoj dimenziji, izlazi izvan standardom zadatih granica, reč je o netipičnoj artikulaciji, pri čemu odstupanje može biti uočljivo na jednom obeležju ili na skupu artikulacionih i/ili akustičkih obeležja. Netipična artikulacija ima dva vida: regionalni i patološki. Za regionalni tip upotrebljen je termin netipična artikulacija dok je za patološki tip upotrebljen termin atipična artikulacija. Opšti cilj istraživanja je bio da se utvrdi prisustvo netipične artikulacije kod dece predškolskog uzrasta u sredini sa dosta regionalnih odstupanja, odnosno, cilj je bio utvrđivanje oblika, stepena i učestalosti netipične artikulacije. Poseban cilj predstavljalo je utvrđivanje i diferenciranje netipične i atipične artikulacije. Uzorak istraživanja činilo je 316 ispitanika na uzrastu od pet godina. Deca su testirana Globalnim artikulacionim testom, radi procene artikulacionog statusa. Nakon toga, sva deca sa netipičnom artikulacijom (101 dete) testirana su Testom oralne praksije i jezičkim testovima (Test verbalnog pamćenja,Test imenica prvog nivoa apstrakcije, Test imenica drugog nivoa apstrakcije, Test usvojenosti predloga i priloga). Artikulacionim testovima registrovana su odstupanja, a jezički testovi su služili za dobijanje većih govornih uzoraka izazvanog i spontanog govora kako bi se uočila regionalna i razvojna odstupanja. U ovom istraživanju netipična artikulacija je utvrđena kod 31,96% ispitivane dece, a u odnosu na pol, zastupljenija je kod devojčica. Netipična atikulacija sa elementima atipične utvrđena je kod 14 glasova, i to kod: laterala (l, lj), vibranta(r), frikativa (š, ž, s, z), afrikata ( č, dž, c, ć, đ) i ploziva (t i d). Najčešći tip atipične artikulacije je lambdacizm, pa slede rotacizam, širi sigmatizam, uži sigmatizam a najmanje su zastupljeni tetacizam i deltacizam. U najvećem broju slučajeva radi se o distorzijama glasova.sr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178027/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178002/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBeogradska defektološka škola
dc.subjectatypical articulationen
dc.subjectpreschool childrenen
dc.subjectvariant articulationen
dc.subjectregional deviationen
dc.subjectpathological pronunciationen
dc.subjectpredškolski uzrastsr
dc.subjectnetipična artikulacijasr
dc.subjectatipična artikulacijasr
dc.subjectregionalna odstupanjasr
dc.subjectpatološki izgovorsr
dc.titleRegional pronunciation and non-typical articulation in preschool childrenen
dc.titleRegionalni izgovor i netipičnost artikulacije kod dece predškolskog uzrastasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage626
dc.citation.issue3
dc.citation.other(3): 613-626
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage613
dc.citation.volume20
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/713/825.pdf
dc.identifier.rcubconv_978
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record