Show simple item record

The importance of sensory information in a motor behavior of persons with disabilities

dc.contributor.advisorNedović, Goran
dc.contributor.otherRapaić, Dragan
dc.contributor.otherĐorđević, Srboljub
dc.creatorPotić, Srećko T.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:44:53Z
dc.date.accessioned2021-10-14T08:59:01Z
dc.date.available2016-01-05T12:44:53Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:27Z
dc.date.available2021-10-14T08:59:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1192
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3000
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8071/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45326863
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3597
dc.description.abstractSavremena nauka ne dovodi u pitanje činjenicu da pokret čini osnovuponašanja i da je funkcionisanje čoveka u socijalnoj sredini direktnodeterminisano njegovim motoričkim ponašanjem, koje se posmatra kao proizvodbioloških karakteristika jedinke i uticaja sredine u kojoj jedinka egzistira ipotiče od interakcije elemenata kombinovanog modela koji uključuje centralnemehanizme, zasnovane na neuralnim aktivnostima, i periferne mehanizme,oslonjene na senzorne informacije.Teorijska i parcijalna empirijska saznanja ukazuju na to da je zaadaptibilno motoričko ponašanje u socijalnoj sredini neophodna intaktnostsvih sistema koji učestvuju u realizaciji motoričkog ponašanja. Drugim rečima,od značaja za motoričko ponašanje je adekvatan prijem senzornih informacija,odgovarajući način kognitivne obrade senzornih informacija kojim se generišeadekvatan motorički program za zahtevanu motoričku akciju i, na izlazu,fluentna motorička egzekucija.Cilj ovog istraživanja je testiranje značaja senzorne informacije umotoričkom ponašanju osoba sa invaliditetom. Testiranje značaja senzorneinformacije u motoričkom ponašanju osoba sa invaliditetom izvršili smoprocenom istog u populaciji osoba sa senzornim oštećenjem, odnosno slepihosoba, kod kojih imamo nedostatak jednog, značajnog modaliteta senzorneinformacije; zatim, osoba sa intelektualnom ometenošću, odnosno osoba saumerenom mentalnom retardacijom, kod kojih je primarni problem u domenuintelektualnog funkcionisanja i kognitivne obrade senzornih informacija; i,na kraju, osoba sa motoričkim poremećajem, odnosno osoba sa cerebralnom paralizom, gde nalazimo distorziju jednog, značajnog modaliteta senzorneinformacije i kod kojih se primarni problem reflektuje u oblasti motoričkeegzekucije...sr
dc.description.abstractContemporary science does not question the fact that the movement representsthe basis of behavior and that the functioning of person within a social environment isdirectly determined by his or her motor behavior. Motor behavior is considered as aproduct of biological characteristics of individual and influence of environment inwhich that person exists, and originates from the interactions of components ofcombined model that includes both central mechanisms supported by neural activitiesand peripheral mechanisms based on sensory information.Theoretical and partial empirical findings indicate that intactness of all systemsinvolved in the implementation of motor behavior is necessary for adaptive motorbehavior in a social environment. In other words, adequate reception of sensoryinformation, appropriate cognitive processing of sensory information that generatesadequate motor program for the required motor action and, at the output, fluent motorexecution, are all considered as important for motor behavior.The aim of this study is to test the significance of sensory information in a motorbehavior of persons with disabilities. Testing of the importance of sensory informationin motor behavior of persons with disabilities was conducted by motor behaviorassessment in a population of persons with sensory impairments or blind persons, whichlack one important modality of sensory information; then, in a population of personswith intellectual disabilities, i.e. persons with moderate mental retardation whoseprimary problem lies in the domain of intellectual functioning and cognitive processingof sensory information; and, finally, in a population of persons with motor disorders, i.e.persons with cerebral palsy, which have a distortion of one significant modality ofsensory information and whose primary problem is reflected in the domain of motor execution...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectOsobe sa invaliditetomsr
dc.subjectMotorička aktivnosten
dc.titleZnačaj senzorne informacije u motoričkom ponašanju osoba sa invaliditetomsr
dc.titleThe importance of sensory information in a motor behavior of persons with disabilitiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/3711/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_3000


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record