Show simple item record

dc.creatorJelić, Marija
dc.date.accessioned2021-06-17T14:09:55Z
dc.date.available2021-06-17T14:09:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-6203-144-0
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3314
dc.description.abstractPredmet razmatranja ove monografije je razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi. Socijalna kompetentnost dece i mladih predmet je izučavanja različitih naučnih disciplina (psihologija, socijalni rad, psihijatrija). S obzirom na to da razvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi nije dovoljno zastupljeno u naučnim i istraživačkim radovima u oblasti pedagogije, pokušaj da se prepozna i sagleda pedagoški aspekt razvijanja ovih veština, kao i sagledavanje potrebe i mogućnosti škole da deluje u tom domenu, može da se posmatra kao doprinos pedagoškoj teoriji i praksi. Razmatranje vaspitne uloge savremene škole, čiji nužan segment čini razvijanje socijalne kompetentnosti učenika, posebno je značajno u uslovima kada se usled delovanja brojnih društvenih i sredinskih faktora povećavaju rizici i izazovi sa kojima se mladi susreću, ali i kada se sve više ukazuje na zanemarivanje vaspitne funkcije škole u teoriji i praksi školskog obrazovanja i vaspitanja. Pregledom različitih teorijskih pristupa, te na tim osnovama nastalih različitih modela socijalne kompetentnosti, namera nam je da pružimo odgovor na pitanje koje je konkretne socioemocionalne veštine potrebno razvijati kod učenika, odnosno na koji način vaspitno-obrazovna praksa može doprineti razvijanju socijalne kompetentnosti i prevenciji neprihvatlјivih oblika ponašanja učenika. U skladu sa tim, rad se sastoji iz četiri celine. U prvoj celini izložene su teorijsko metodološke osnove proučavanja socijalne kompetentnosti – ukazano je na različite pristupe u definisanju socijalne kompetentnosti, te polazeći od kognitivnih, emotivnih i socijalnih determinanti socijalne kompetentnosti, objašnjeni su različiti modeli socijalne kompetentnosti i njihove teorijske osnove. Na kraju ove celine predstavljen je integrativni model socijalne kompetentnosti, koji pruža uvid u različite nivoe socijalne kompetentnosti, odnosno njene ključne komponente. Polazeći od modela prizme socijalne kompetentnosti, druga celina bavi se razmatranjem socioemocionalnih veština i njihovom povezanošću sa ishodima socijalnog funkcionisanja, kao različitim nivoima socijalne kompetentnosti. Detaljno su opisane one veštine koje su se u najvećem broju radova pokazale ključnim kada je u pitanju efikasno socijalno funkcionisanje, a to su: samokontrola, empatija, saradnja, asertivnost i odgovornost. Uzimajući u obzir školski kontekst, treća celina sublimira prethodne dve fokusirajući se na kapacitete, ali i prepreke za mogućnost razvijanja veština koje su u osnovi socijalno kompetentnog ponašanja učenika u školi. Kroz razmatranje vaspitnog rada koji se odnosi na sferu nastavnih i vannastavnih aktivnosti i ulogu različitih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa (nastavnici, vršnjaci, roditelјi) u realizaciji vaspitne funkcije škole, a na osnovu savremenih pedagoško-didaktičkih shvatanja, ukazano je na tačke oslonca od kojih se može poći u razvijanju socijalne kompetentnosti učenika u školi. Na kraju ove celine dat je pregled preventivnih i interventnih programa koji se mogu ostvarivati u školi u cilјu razvijanja socioemocionalnih veština i prevencije neprihvatlјivih oblika ponašanja učenika. U četvrtom poglavlju, u okviru zaključnih razmatranja, ukazano je na potrebu primene sistemskog pristupa u razvijanju socijalne kompetentnosti učenika u školi. Sagledavanjem svih komponenti sistemskog pristupa date su preporuke koje se odnose na neke od preduslova koje je potrebno ostvariti kako bi se obezbedila uspešna primena sistemskog pristupa u razvijanju socijalne kompetentnosti i prevenciji neprihvatlјivih oblika ponašanja učenika. S obzirom na to da razvijanje socijalne kompetentnosti učenika nije u dovolјnoj meri ugrađeno u vaspitno-obrazovno delovanje škole, nadamo se da knjiga može poslužiti kao dobra osnova i podsticaj za pedagoški zasnovanije i kreativnije promišljanje, ostvarivanje i osavremenjivanje vaspitnog rada u školi. Verujemo da ukazivanje na tačke oslonca i mere koje je potrebno preduzimati u ostvarivanju sistemskog i integrisanog pristupa razvijanju socijalne kompetentnosti učenika predstavlјa značajan doprinos ne samo vaspitno-obrazovnoj teoriji i praksi, već i obrazovanju studenata u ovoj oblasti. Sadržaji knjige mogu biti korisna literatura za nastavne predmete u okviru kojih se izučavaju oblast moralnog vaspitanja, struktura školskih aktivnosti, psihosocijalna klima u školi i razredu, činioci vaspitanja, a posebno uloga porodice i škole u razvijanju socijalne kompetentnosti dece i mladih. Takođe, razmatranja teorijsko-metodoloških pitanja proučavanja socijalne kompetentnosti mogu biti značajan izvor informacija za nastavne predmete u okviru kojih je predmetnim programom predviđeno poznavanje teorijskih osnova i modela socijalne kompetentnosti. *** Iskrenu zahvalnost dugujem recenzentima knjige prof. dr Veri Spasenović, prof. dr Branku Jovanoviću i prof. dr Ireni Stojković, čije su sugestije, i stručno mišljenje i saveti u koncipiranju knjige i poboljšanju teksta bili dragoceni. Posebno se zahvaljujem kolegama sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, koji su podržali štampanje ove knjige. Strpljenje i podršku tokom pisanja knjige imala sam i od svojih prijatelja i kolega i svima iskazujem iskrenu zahvalnost. Beograd, 2020
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Izdavački centar Fakulteta (ICF)
dc.rightsclosedAccess
dc.sourceRazvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školi
dc.titleRazvijanje socijalne kompetentnosti učenika u školisr
dc.typebook
dc.typebook
dc.rights.licenseARR
dc.citation.othermonografija, izdanje: 1
dc.citation.spage174
dc.identifier.rcubK_150
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record